Naturskade takst

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller naturkatastrofer er det vi kaller naturskadetaksering.